Kontakta mig
Karin Ahrin

Juridisk rådgivning

När livet förändras uppstår det ofta frågor kring vilka lagar och regler som gäller. Ibland är man förberedd och har planerat i förväg, i andra fall kommer förändringarna plötsligt eller oväntat.

Jag kan hjälpa dig med det juridiska i vardagen, som privat- och familjeliv, arvskiften, fullmakter och samboavtal.

Här kan du få hjälp med bland annat:
  • Testamente och gåvor
  • Juridik i samband med dödsfall
  • Bouppteckning och arvskifte
  • Samboavtal, äktenskapsförord och framtidsfullmakter

Vi erbjuder

Bouppteckning – från 10 500:-

När någon avlidit ska arvingarna upprätta en bouppteckning, som skickas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Bouppteckningen fastställer vilka som är dödsbodelägare och sammanfattar det ekonomiska läget vid dödsdagen.

Alla tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen redovisas. Även testamenten, gåvobrev, skuldebrev, äktenskapsförord eller andra relevanta juridiska dokument ska tas med i bouppteckningen. Om den avlidne har en tidigare avliden maka eller make ska dennes bouppteckning tas fram och biläggas i bouppteckningen.

Bouppteckningen fungerar också som en legitimationshandling, där det framgår vilka personer som har rätt att agera i dödsboet, får avsluta konton eller sälja egendom. Om det inte är känt vilka som är dödsbodelägare måste man göra en släktutredning.

Bouppteckningsförrättning

Inom tre månader från dödsdagen ska alla i dödsbodelägarkretsen kallas till en bouppteckningsförrättning. Hit kallas även eventuella efterarvingar, exempelvis gemensamma barn eller syskon till den avlidne som har rätt att få ut arv vid ett senare tillfälle.

Om det fanns efterarvingar vid den först avlidnes död ska även dessa kallas till bouppteckningsförrättningen. I de fall ytterligare personer eller organisationer är omnämnda i ett testamente så kan det bli aktuellt att även kalla dessa till bouppteckningsförrättningen.

Om det inte finns arvtagare enligt lag eller testamente så är det Allmänna arvsfonden som ärver.

Avslutningsvis

När bouppteckningen är färdig ska den undertecknas av två förrättningsmän med god juridisk kunskap. De får inte får vara dödsbodelägare eller företrädare för en dödsbodelägare.

Regelverket kring bouppteckningar är omfattande och flera rättsområden kan komma att beröras. I bouppteckningen görs det ingen fördelning av arvet, men den ligger till grund för bodelning och arvskifte.

Arvskifte – från 10 500:-

Om ett dödsbo består av två eller fler dödsbodelägare ska ett arvskifte upprättas. Arvskiftet är ett skriftligt avtal där arvet fördelas och överenskommelser i samband med fördelningen dokumenteras. Samtliga dödsbodelägare ska skriftligt godkänna arvskiftet innan det verkställs.

I samband med arvskiftet ser våra jurister till att eventuell skatt, för exempelvis sålda värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter, betalas in till Skatteverket för att täcka kommande års beskattning. Detta gör vi för att, så långt som möjligt, undvika negativa överraskningar i framtiden.

Testamente – 5 000:-

Ett testamente är en handling där du kan bestämma vem eller vilka som ska ärva dig och vad som ska hända med dina tillgångar när du avlider. I princip alla gynnas av att ha ett testamente. Om du är sambo, lever i en relation där ena parten har särkullbarn eller helt saknar arvsberättigade släktingar är ett testamente extra viktigt.

Det finns lagstadgade krav på testamenten. Det är viktigt att testamentet uppfyller de krav som stadgas i lag för att handlingen inte ska kunna ifrågasättas när den väl ska användas. Det är också av yttersta vikt att innehållet i testamentet anpassat utifrån din specifika livssituation och dina önskemål – så att inte testamentet kan misstolkas.

Det finns inget centralt register eller någon bevakning av testamenten och ett testamente måste uppvisas i original för att vara giltigt. Vi rekommenderar därför att du förvarar ditt testamente i vår dokumentbevakningsdepå. Det är en garant för att testamentet varken glöms bort, kommer på villovägar eller förstörs.

Framtidsfullmakt – 4 500:-

I en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska hantera dina personliga och ekonomiska intressen – om du inte klarar av det själv i framtiden. Genom att upprätta en framtidsfullmakt försäkrar du dig om att någon du själv utser och litar på kan ta hand om dig och dina angelägenheter.

Det finns lagstadgade krav på framtidsfullmakter. Det är också viktigt att gå igenom din livssituation vid utformning av framtidsfullmakten, så att den täcker alla relevanta delar av ditt liv.

Precis som för testamenten finns det inget centralt register eller bevakning över framtidsfullmakter. Vi rekommenderar därför att du förvarar din framtidsfullmakt i vår dokumentbevakningsdepå.

Äktenskapsförord – 3 500:-

Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan komma överens om att all eller viss egendom i äktenskapet ska vara enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning.

Det finns många anledningar till att man väljer att skriva ett äktenskapsförord. Det kan vara för att trygga en ekonomiskt starkare part eller som ett skydd för viss typ av egendom.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i äktenskapsregistret. Ett äktenskapsförord kan, trots det missvisande namnet, skrivas när som helst under ett äktenskap. Makar kan även ändra sig under äktenskapet och i ett nytt äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods igen.

Det är med andra ord bra att se över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum, eftersom förändringar i livssituationen kan medföra stora förändringar i hur egendomen i framtiden delas upp.

Samboavtal – 3 500:-

I ett samboavtal kan två sambos avtala om deras gemensamma samboegendom. Samboegendom utgörs enligt definitionen av den gemensamma bostaden och bohaget. I ett samboavtal kan man exempelvis avtala om fördelningen av samboegendom vid eventuell separation eller dödsfall. Man kan även helt eller delvis välja att avtala bort sambolagens regler kring bodelning av samboegendomen.

En vanlig situation där behov av ett samboavtal uppstår är vid köp av en gemensam bostad. Går den ena parten in med ett större belopp än den andra vid köp av bostaden kan man genom ett samboavtal reglera hur bostaden ska fördelas i händelse av separation eller dödsfall. På det sättet undviker den som lagt in mer pengar att förlora sin insats vid en bodelning.

Gåvobrev kontanter – 2 800:-

Ett gåvobrev är en handling som anger vad som ges som gåva, vem som ger gåvan och vem eller vilka som tar emot gåvan. Det finns ofta fler frågor än dessa att reglera vid en gåva.

Genom ett skriftligt gåvobrev framgår alla de villkor som är förenade med gåvan. Exempelvis om gåvan ska anses vara enskild egendom, om någon ersättning ska utgå för gåvan eller om gåvan ska anses utgöra ett förskott på arv. När det gäller vissa typer av egendom, exempelvis fastigheter, måste alltid ett skriftligt gåvobrev upprättas. Detta krävs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart för fastigheten.

Även om det sedan 2006 inte längre finns någon gåvoskatt kan en gåva ändå komma med oväntade skattekonsekvenser.

Bodelning vid skilsmässa – från 8 000:-
Bodelning mellan gifta makar

När ett äktenskap upphör ska giftorättsgodset fördelas mellan parterna genom en bodelning. Detta gäller oavsett om äktenskapet upphör på grund av äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller på grund av att en av makarna avlider. Giftorättsgodset består av allt som respektive make äger och som inte är enskild egendom.

Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas i värdemässigt lika andelar mellan parterna.

Det är flera omständigheter som påverkar huruvida egendom är att anse som enskild eller inte. Makarna kan ha avtalat om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord. Dessutom kan villkor i gåvobrev eller testamentariska förordnanden innebära att den mottagna egendomen är att anse som enskild.

Att upplösa ett äktenskap – och därmed även sin gemensamma ekonomi – är i många fall en komplex process. För att ni ska kunna gå vidare på bästa sätt är det viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder, att dessa tas upp till rätt värde och att inga tillgångar och skulder utelämnas eller glöms bort. Ett korrekt utformat bodelningsavtal, med klart och tydligt innehåll, minimerar risken för framtida tveksamheter och tvister.

Om makar under äktenskapet vill omfördela tillgångar, exempelvis för att en av er vill ”köpa in sig” i en fastighet som den andra maken äger sedan tidigare, kan ni göra en bodelning under bestående äktenskap. Innan en bodelning under bestående äktenskap genomförs ska en anmälan om bodelningen skickas till Skatteverket för registrering.

Bodelning mellan sambor

När ett samboförhållande tar slut, av en annan anledning än att samborna gifter sig med varandra, ska den gemensamma bostaden och bohaget fördelas genom en bodelning – om någon av parterna begär det.

I ett bodelningsavtal, som tas fram i samband med bodelningen, kan man exempelvis avgöra vem som i fortsättningen ska äga och disponera den tidigare gemensamma bostaden och till vilket värde den ska övertas. Huvudregeln är att samboegendomen ska delas i värdemässigt lika andelar mellan samborna.

Att som sambor upplösa ett förhållande – och därmed även sin gemensamma ekonomi – är i många fall en komplex process. För att ni ska kunna gå vidare på bästa sätt är det därför viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder, att dessa tas upp till rätt värde och att inga tillgångar och skulder utelämnas eller glöms bort.

Ett korrekt utformat bodelningsavtal, med klart och tydligt innehåll, minimerar risken för framtida tveksamheter och tvister.

Till toppen