Vår Integritetspolicy

Vi på Götmars värnar om den personliga integriteten och strävar efter att skydda de personuppgifter som vi behandlar i vår verksamhet. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. 

Genom den här integritetspolicyn vill vi berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt hur vi använder sk Cookies på vår webbplats. 

Varför har vi en integritetspolicy? 

Götmars värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Den här policyn gäller i situationer där Götmars samlar in personuppgifter om dig. Personuppgifterna samlas in på följande sätt: 

 • Du lämnar dina personuppgifter i personlig kontakt med oss. 
 • Du använder någon eller några av våra digitala tjänster på webbplatsen. 
 • Du besöker webbplatsen. 
 • Du fyller i dina uppgifter på webbplatsen. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Götmarsgruppen AB. Organisationsnummer 556327-2037 
Huvudkontor: Borgmästargatan 9, 702 25 Örebro 
Tel: 019-14 00 15 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; till exempel namn, telefonnummer och e-postadress. 

Inhämtande av personuppgifter 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar om uppdrag samt när vi erhåller, utför och handlägger dessa uppdrag. Motsvarande gäller även i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners. Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men om du inte gör det kan det medföra att vi exempelvis inte kan åta oss uppdrag för dig eller att vi inte kan behandla din ansökan om arbete hos oss. 

I vissa fall har vi en skyldighet att bekräfta den information som lämnats till oss och i dessa fall kan vi komma att inhämta information från privata eller offentliga register samt andra externa källor. Vidare samlar vi in och behandlar personuppgifter vid registrering för eventuella seminarier samt i samband med andra affärsmässiga kontakter. 

Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in 

 • Kontaktuppgifter: exempelvis adress, telefonnummer och mailadress
 • Identifieringsuppgifter: exempelvis namn och personnummer, försäkringsuppgifter,
 • Kopia av identitetshandling, 
 • Uppgift om vad uppdraget avser och syftar till 
 • Uppgift om varifrån de tillgångar som kommer att användas i uppdraget kommer 
 • Uppgift om våra kunder dennes närstående eller annan intressent i våra uppdrag är person i politiskt utsatt ställning samt namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person 
 • Uppgift om fakturering, betalningshistorik och betalningspåminnelser till/med klient. 
 • IP-adress, cookies och övrig trafikdata, samt bilder. 

Cookies 

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator. 

Det kan hända att vissa av våra tjänster inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifterna som inhämtats behandlas av Götmars för att kunna utföra och administrera uppdrag och fullgöra skyldigheter samt tillvarata rättigheter enligt avtal, för redovisnings- och faktureringsändamål samt för att genomföra nödvändiga jävs- och bakgrundskontroller. Vidare behandlas personuppgifterna för att upprätthålla kontakter med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners, för statistikändamål samt för riskanalyser, och i marknadsföringssyften. 

Vi behandlar sålunda personuppgifter för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser. I och med att vi därtill har ett berättigat intresse att utveckla samt marknadsföra vår verksamhet behandlar vi även personuppgifter med stöd av intresseavvägning. 

Götmars lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående förutom när så är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut alternativt beslut av domstol. Personuppgifter kan även lämnas ut efter särskild överenskommelse med dig, eller om det vid fullgörande av uppdrag skulle vara nödvändigt för att tillvarata klients intressen, eller då vi anlitar leverantörer som tillhandahåller oss med IT och andra administrativa tjänster. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag. 

Vår begravningsverksamhet behandlar personuppgifter i syfte att fullfölja ett begravningsuppdrag. För detta tecknas ett avtal med beställaren där denne intygat att hen har dödsboets uppdrag att genomföra beställningen. De personuppgifter som behandlas är i regel beställarens och dödsboets. Den avlidnes personuppgifter omfattas inte av dataskyddsförordningen.  

För att fullfölja ett begravningsuppdrag delas vissa personuppgifter med t.ex. Svenska kyrkan (officiant, organist, vaktmästare) och blomsterbutiker (uppgifter om beställare). Begravningsbyråbranschen (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) har överenskommelser med tredje part att dessa personuppgifter inte ska ingå i register eller användas för andra ändamål samt ska raderas efter fullföljt uppdrag.  

Beställaren av ett begravningsuppdrag skriver under på att denne har dödsboets uppdrag att genomföra beställningen samt att i förekommande fall upprätta en dödsannons. Då oklarheter om beställaren företräder samtliga i dödsbodelägare skall samtycke inhämtas vid införande av namn i dödsannonsen, detsamma gäller för personer utanför dödsbodelägarkretsen. Dödsannonsen publiceras oftast i en tidning samt digitalt på en minnessida. Beställaren ingår ett avtal hur länge denna minnessida med annonsen ska finnas. Därefter kan tiden förlängas eller minnessidan raderas.
Begravningsbyråerna övervakar att digital publicering sker på ett etiskt och korrekt sätt.

Tystnadsplikt 

Tystnadsplikten är grunden i skyddet av personuppgifter hos oss på Götmars. Samtliga medarbetare har ingått avtal om tystnadsplikt. 

Lagring av personuppgifter 

Götmars sparar personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra våra uppdrag samt i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lagstiftning. Detta innebär att uppgifter rörande kunder normalt sparas i tio (10) år från dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas av kundrelationens eller uppdragets natur. 

Kontaktuppgifter till leverantörer eller andra samarbetspartners sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du representerar. 

Såvitt avser personuppgifter som insamlats vid rekryteringsförfaranden så sparas dessa vanligen tills dess rekryteringsförfarandet är avslutat och under ett (1) års tid därefter. I de fall du lämnat ditt samtycke till att vi får spara dina uppgifter för tillsättning av framtida tjänster kan vi lagra uppgifterna längre än ovan angiven tid. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. 

Dina rättigheter 

Du har, med vissa undantag vilka följer av lag, begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och på vilket vis vi använder dem. För det fall någon uppgift om dig skulle vara felaktig kan du begär att vi rättar den. I enlighet med vad som följer av, vid var tid gällande lagstiftning, kan du även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, invända mot att dina personuppgifter behandlas samt begära att vi raderar dina personuppgifter 

Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. 

Götmars målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt.  Detta gäller även de personuppgifter vi samlar in. Om någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. 

Kontaktuppgifter ​

Personuppgiftsansvarig är Götmarsgruppen AB, 556327-2037.Vid frågor, eventuella klagomål eller om du i annat fall vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på   eller på vår fysiska adress enligt ovan. Om du är missnöjd med vår behandling har du även möjlighet att ta kontakt med Datainspektionen. 

För konsumentfrågor och eventuella klagomål kan du som kund även kontakta reklamationsnämden i Sveriges Begravningsbyråers Förbund, konsumenttelefon 020-210 210. 
Läs mer på www.begravningar.se.  

Branschöverenskommelse i begravningsbyråbranschen 
Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) och Fonus som har 85% av den svenska marknaden, har följande gemensamma branschöverenskommelse gällande skydd av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Till toppen